Pachuka, Ewa.

Pachuka, Ewa. | JAROSZYNSKA, Ewa (née)

(1936–2020) Australian | Polish | Female

Worked: Poland, Australia (NSW, TAS). Monotypes

Artist (installation) | Printmaker | Sculptor

GALLERIES 1 – 1 of 1 IMAGES ONLY